ESSWE home


ESSWE online: event details

Conference "Western Esotericism" in Åbo, Finland

  • 2007-08-15
  • 2007-08-16
  • Åbo (Turku), Finland
Beskrivning av temat: Västerländsk esoterism Introduktion I religionsvetenskapligt sammanhang förbinds begreppet esoterism i regel med den specifikt västerländska traditionen (Western Esotericism) och är då nära förknippat med hermetism (eng. Hermeticism) i ordets vida bemärkelse. Som sådan innesluter termen en mångfald traditioner och strömningar inom den västerländska kulturen från antiken genom renässansen fram till modern tid. Begreppets etymologiska ursprung ligger i den antika uppdelningen i ”inre”(ésō, esōtérō, esōterikós) och ”yttre” (éxō, exōtérō, exōterikós). Denna uppdelning står sig fortfarande och går att associera med besläktade eller angränsande dialektiska uttryckspar såsom occultus – manifestus, subjekt – objekt, mikrokosmos – makrokosmos, den inre boken – naturens bok osv. Ett problem i bruket av begreppet esoterism är dess svårdefinierbarhet. Begreppet ger mer uttryck för ett förhållande (en doldhet) än ett faktiskt innehåll. Under t.ex. Paracelsus och Jakob Böhmes tid uppfattades deras läror inte som esoteriska, utan var i många avseenden representativa för respektive tidevarvs religiositet, natursyn och kunskapsteoretiska strävanden. Definition Begreppet esoterism används här som beteckning på en fördold kunskap om världs- och livsåskådning tillgänglig för invigda, s.k. priviligierad information till åtskillnad från ockultism som i detta sammanhang används som beteckning för bestämda rituella tekniker som exempelvis pendling, spådomskonst, bordsdans, kontakt med andar och avlidna människor osv. Utom anskaffande av kunskap om framtiden kontaktar ockultisten även ”jordnära” makter och krafter för att uppnå sina syften. Inom ockultismen fokuserar man mera på ockulta tekniker och på resultatet av användandet av dessa snarare än på livsåskådnings- och världsåskådningsfrågor, så som inom esoterismen. Skillnaden mellan esoterism och ockultism är dock inte knivskarp och det finns också blandformer mellan dem båda. Några exempel på esoterism från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är följande. Teosofiska Samfundet (1875), Hermetic Order of the Golden Dawn (1888), Ordo Templi Orientis (1900), Rosenkreuzergemeinschaft (1909), Antroposofiska Sällskapet (1913), Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis (AMORC) (1916), samt Internationale Schule des Rosenkreuzes e. V/Lectorium Rosicrucianum (1923). Det handlar i dessa fall om världs- och livsåskådningssystem där innehållet i läran erhållits genom en unik kunskapsväg. De har bl.a. en gemensam bakgrundsfaktor: de kan ses som reaktioner på en tilltagande materialism och vetenskapstro. Nedan finns ett antal exempel på västerländsk esoterism. Listan är lång men naturligtvis inte fullständig. Det står var och fritt att anmäla ett föredrag som inte finns på denna lista. Exempel Alkemi Antroposofi Astrologi (äldre) Astrologi (modern) Esoterismens språk Frimureri Gurdjieff-inspirerade grupper Hermetism Kabbalism (icke-judisk) Kristen teosofi (Böhme-inspirerad esoterism) Martinus och Martinus-grupper Neopaganism Paracelsism Romantisk esoterism Rosenkorsare (förmodern tid) Rosenkorsordnar (nutida) Satanism Spiritism Swedenborgska rörelser Teosofi Teosofiskt inspirerade grupper UFO-grupper Specialsektion Det ordnas därtill att finnas en specialsektion vid kongressen som behandlar följande tema: Nordisk esoterism och den europeiska religionshistorien Den europeiska religionshistorien kännetecknas av en religiös pluralism, som genereras av att - olika traditioner lånar diskurser och handlingsmönster av varandra - olika traditioner definierar sig som annorlunda och överlägsna genom att konstruera gränser mot andra - dessa gränser handlar om att presentera sin egen tradition som bärare av en väg till kunskap som andra saknar I synnerhet esoterismen (i Norden och annorstädes) definierar sig själv och definieras av andra inte minst genom sin syn på vad kunskap är, och hur kunskap uppnås. Symposiet syftar till att utifrån denna teoretiska kontext belysa den nordiska esoterismen i historia och nutid, dvs. genom att undersöka dess bruk av olika kunskapsbegrepp som identitetspolitiska markörer. Anmälan: Vänligen sänd anmälan om föredrag samt ett kort abstract till Donnerska institutet före den 28 februari 2007. Adress: Donnerska institutet PB 70 FIN-20501 Åbo Finland E-mail: donner-symposium@abo.fi Tel.: +358 2 2154315 Fax: +358 2 2311290 Tiden för föredraget är 30 minuter och därtill kommer 15 minuter för diskussion. Ett urval av föredragen kommer att publiceras i Donnerska institutets serie Scripta Instituti Donneriani Aboensis, vol 20. Språket i skriftserien är engelska, franska och tyska. Det publicerade föredraget får vara längre än den version som framförs vid symposiet. Kongresspråket är engelska. Registrering: Kongressavgiften är 100 EUR, doktorander 50 EUR och avec 75 EUR. Vänligen betala kongressavgiften till Nordea bank senast den 30 april 2007 Konto nr: Nordea FI 12 20571800020055 NDEAFIHH Ett Get together party, en exkursion och en bankett ordnas i anslutning till symposiet. Deltagandet i dessa ingår i kongressavgiften. Logi: Logi och uppehälle betalar var och en själv. Deltagarna i symposiet har möjlighet att bo på kongresscentret. Reservering av rum görs direkt till Linnasmäki Congress Centre av deltagarna själva. Linnasmäki Congress Centre Hotell http://www.linnasmaki.fi/se/index.html Ringbrynjegatan 7 (Lustokatu 7) Tel.: +358 407 323 191 FIN-20380 Åbo Finland Adress: Donnerska institutet PB 70 FIN-20501 Åbo Finland E-mail: donner-symposium@abo.fi Tel.: +358 2 2154315 Fax: +358 2 2311290 Tore Ahlbäck, Björn Dahla & Marith Leppäkari VÄLKOMMEN


E-Mail: 

Powered by Wild Apricot Membership Software