ESSWE home


STATUTEN

1.    Naam en doel

1.1. De Vereniging (de Vereniging) draagt de naam: The European Society for the Study of Western Esotericism. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

1.2. De Vereniging is een non-profit maatschappij, opgericht naar Nederlands recht.

1.3. De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de academische studie van de Westerse Esoterie en al hetgeen dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.    Bestuur

2.1  In aanvulling op deze statuten kunnen regels over onderwerpen waarvoor het bestuur verdere afspraken nodig acht, worden vervat in een reglement, dat op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld en gewijzigd.

3.    Lidmaatschap

3.1  Leden van de Vereniging kunnen slechts natuurlijke personen zijn die betrokken zijn bij wetenschappelijk werk op het gebied van Westerse Esoterie en aangesloten zijn bij een erkende universiteit of door het bestuur geschikt worden geacht als volwaardige leden op basis van hun wetenschappelijke kwaliteiten.

3.2  Het bestuur benoemt een lidmaatschapscomité dat besluit over de toelating van nieuwe leden.

       3.2.1 Wanneer de indiener van een aanvraag voor lidmaatschap het besluit van het lidmaatschapscomité niet accepteert, kan die aanvrager in beroep gaan bij het bestuur en indien het bestuur weigert om die aanvrager toe te laten, kan de algemene ledenvergadering alsnog besluiten de persoon in kwestie als lid toe te laten.

3.3  De verplichtingen van de leden jegens de Vereniging worden door het bestuur vastgelegd in een reglement.

3.4  Lidmaatschap van de Vereniging is persoonlijk.

3.5  Het lidmaatschap eindigt:

       3.5.1         door overlijden of door opzegging van een lid of indien een lid niet voldoet aan de verplichtingen van het lidmaatschap inzake de voortzetting daarvan als uiteengezet in de statuten;

       3.5.2         indien een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap;

       3.5.3         door kennisgeving door een lid van opzegging van diens lidmaatschap;

       3.5.4         door royement door de Vereniging indien een lid in strijd met de statuten, het reglement of de besluiten van de Vereniging handelt, of indien een lid de Vereniging op onredelijke wijze schade berokkent. Ingeval van zulk royement, wordt het geroyeerde lid zo snel mogelijk in kennis gesteld van diens verwijdering; de kennisgeving van het bestuur moet schriftelijk zijn, onder vermelding van de redenen voor de verwijdering. Binnen een maand nadat het verwijderde lid de voornoemde kennisgeving heeft ontvangen, kan hij beroep aantekenen bij de secretaris, dat door de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal worden behandeld, tenzij het besluit om hem te verwijderen als lid is genomen door de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en in afwachting van beroep is het verwijderde lid geschorst.

4.    Algemene ledenvergadering

4.1  De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een oproeping aan alle leden die via brief of elektronisch communicatiemiddel wordt verstuurd aan de adressen van de leden als opgenomen in het register ten minste één maand voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegeteld.

4.2  Het bestuur roept steeds wanneer het dit nodig acht een algemene ledenvergadering bijeen, maar ten minste een keer per jaar, of indien een aantal leden die tezamen gerechtigd zijn ten minste één/tiende van de stemmen uit te brengen in de algemene ledenvergadering het bestuur verzoekt een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Het bestuur is verplicht om zulke algemene ledenvergadering binnen vier weken nadat het verzoek werd ingediend bijeen te roepen.

4.3  De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden op als voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering. De secretaris van het bestuur houdt notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter, zit de ondervoorzitter van het bestuur de vergadering voor. Bij afwezigheid van de zowel de ondervoorzitter als de voorzitter, of de secretaris, kan de algemene ledenvergadering plaatsvervangers aanwijzen.

4.4  Deelname en stemmen:

       4.4.1      Alle leden kunnen de algemene ledenvergadering bijwonen en daarin het woord voeren. Met betrekking tot het kiezen van een bestuurslid mag ieder lid één stem uitbrengen. Een geschorst lid mag de vergadering bijwonen waarin het besluit tot zijn schorsing aan de orde komt en hij is bevoegd in die vergadering in zijn belang het woord te voeren.

       4.4.2      De voorzitter van de algemene ledenvergadering kan niet-leden toegang tot de vergadering verlenen of door hem te bepalen gedeelten daarvan.

       4.4.3      Het bestuur bepaalt de wijze waarop wordt gestemd, maar een persoon die bevoegd is om in de algemene ledenvergadering te stemmen kan een andere persoon die eveneens bevoegd is om te stemmen een schriftelijke volmacht geven om namens hem te stemmen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is ook voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

5.    Bestuur

5.1  Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuursleden. Indien en zolang er minder dan drie bestuursleden zijn, vormen de overige bestuursleden of het enige overgebleven bestuurslid desalniettemin een rechtsgeldig bestuur. Zodra het aantal bestuursleden minder dan drie is, benoemt de algemene ledenvergadering zo snel mogelijk nieuwe bestuursleden opdat er ten minste drie bestuursleden zijn.

5.2. De bestuursleden van de Vereniging worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden voor de termijn als gespecificeerd bij hun verkiezing en kunnen door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.

5.3. Tussentijdse vacatures in het bestuur worden vervuld door het bestuur, zolang meer dan de helft van de bestuursleden door de algemene ledenvergadering is benoemd ondanks zulke benoemingen. Indien een bestuurslid op deze wijze wordt benoemd, moeten de leden van de Vereniging in de gelegenheid worden gesteld kandidaten voor te dragen, mits dit recht slechts gezamenlijk toebehoort aan één/vijfde van de leden die aan een verkiezing mogen deelnemen. Kandidaten die op deze wijze zijn voorgedragen, worden slechts benoemd indien twee/derde van het aantal stemmen ten gunste van hun benoeming is uitgebracht.

5.4. Indien de algemene ledenvergadering een bestuurslid moet benoemen, draagt het bestuur personen voor als kandidaat voor die benoeming.

       5.4.1.     Leden met stemrecht kunnen ook één of meerdere kandidaten voordragen om als bestuurslid te worden benoemd, mits een behoorlijke kennisgeving is ondertekend door ten minste vier leden met stemrecht, onder bijvoeging van een verklaring van de kandidaat dat die de benoeming zal aanvaarden, en dit alles ten minste twee weken voor de dag van de algemene ledenvergadering aan de secretaris is overgebracht.

       5.4.2      Het bestuur kan functionarissen benoemen met algemene of beperkte bevoegdheid de Vereniging te vertegenwoordigen. Iedere functionaris vertegenwoordigt de Vereniging met inachtneming van de aan hem opgelegde beperkingen. Het bestuur bepaalt de titulatuur, functies en ambtstermijn van iedere functionaris.

5.5. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene ledenvergadering. Een schorsing kan één of meerdere keren worden verlengd, maar mag in totaal niet langer zijn dan drie maanden. Indien aan het einde van die periode geen besluit is genomen over beëindiging van de schorsing of ontslag, wordt de schorsing beëindigd.

5.6. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De voorzitter en de ondervoorzitter worden door de algemene ledenvergadering uit de bestuursleden gekozen voor de bij hun verkiezing te bepalen termijn.

5.7. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. De Vereniging kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

5.8. Het bestuur is bevoegd om medewerkers aan te stellen die geen lid van de Vereniging zijn ter ondersteuning van administratieve en andersoortige werkzaamheden. Het bestuur kan zulke medewerkers een beloning toekennen.

5.9. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot beëindiging van contracten, registergoederen te kopen, vervreemden of bezwaren (bijvoorbeeld goederen waarvan de overdracht verplicht in een openbaar register wordt ingeschreven), en tot beëindiging van contracten waartoe de Vereniging zich verbindt als borg of hoofdelijk medeschuldenaar of waarbij de Vereniging zich sterk maakt voor een derde of zich verbindt voor de verplichtingen van een derde.

6.    Dagelijks bestuur

6.1. De Vereniging heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Indien het dagelijks bestuur overigens uit minder dan drie leden zou bestaan of indien het dagelijks bestuur overigens uit een even aantal personen zou bestaan, benoemt het bestuur nog een bestuurslid als lid van het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door het bestuur.

6.2. De taak van het dagelijks bestuur bestaat uit het opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen en het uitvoeren van de bestuursbesluiten. In de periode tussen bestuursvergaderingen kan het dagelijks bestuur alle bevoegdheden van het bestuur uitoefenen met betrekking tot aangelegenheden die geen uitstel dulden.

7.    Boekhouding

7.1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

7.2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zal het bestuur:

       7.2.1.     een jaarverslag uitbrengen over de gang van zaken in de Vereniging en het in de algemene ledenvergadering bepaalde beleid; 

       7.2.2.     een balans en staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Deze stukken worden door alle bestuursleden ondertekend; indien één of meer handtekeningen ontbreken, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

7.3. De agenda van een algemene ledenvergadering die een voorstel bevat tot vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten, strekt tevens de bestuursleden tot decharge voor hun beleid in het afgelopen boekjaar.

8.    Statutenwijziging

8.1. De statuten van de Vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, die is bijeengeroepen met de mededeling dat in de vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan. Een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, moet beschikbaar worden gemaakt voor de leden van de Vereniging ter behoorlijke inzage. Ten minste vijf dagen voor die van de vergadering moet een afschrift van het voorstel op een daartoe geschikte plaats ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering plaatsvindt.             

       Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

8.2. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte van de wijziging is opgemaakt. De bestuursleden zijn verplicht een gewaarmerkt afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten ten kantore van de Kamer van Koophandel neer te leggen.

9.    Ontbinding

9.1. De Vereniging kan slechts op voorstel van het bestuur worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering dat is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

9.2. Bij ontbinding wordt het batig saldo van de Vereniging gegeven aan een door het bestuur te bepalen vereniging met een gelijk of vergelijkbaar doel als dat van de Vereniging.


Powered by Wild Apricot Membership Software