loading
close
Loading.. new window reload
spcr
 
This website is AJAX compatible

Validated by HTML Validator
spcr spcr spcr
spcr STATUTEN, ESSWE

STATUTEN

 

Naam. Zetel.

Artikel 1.

1.1.         De Vereniging draagt de naam: The European Society for the Study of Western Esotericism.

              Zij is gevestigd te Amsterdam.

1.2.         De Vereniging is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, opgericht naar Nederlands recht.

Doel.

Artikel 2.

2.1.         De Vereniging heeft ten doel de bevordering van de academische studie van de verschillende verschijningsvormen van de Westerse esoterie vanaf de late oudheid tot aan het heden, en het waarborgen van de toekomstige ontwikkeling op dit terrein, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2.         De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:

              a)       het organiseren van conferenties en andere academische vergaderingen;

              b)       in het algemeen het bevorderen van contacten en uitwisseling tussen geleerden;

              c)       het bevorderen van publicaties en het verlenen van diensten daarbij;

              d)       het stimuleren van onderzoek en onderwijs;

              e)       bevordering van het academisch debat, van een interdisciplinaire en kritische aanpak, en het toepassen van een verscheidenheid aan wetenschappelijke methoden;

              f)        samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen in Europa en daarbuiten; en

              g)       het uitdragen naar onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke beleidsmakers en een breder publiek van de historische, culturele en intellectuele betekenis van de Westerse esoterie.

Congres; Voertaal.

Artikel 3.

3.1.         De Vereniging streeft er naar, eens per twee jaar een conferentie te houden, hierna te noemen: “Congres”.

3.2.         De voertaal binnen de Vereniging zal, voorzover de wet dat toelaat, Engels zijn.

3.3.         Het Bestuur bepaalt de plaats, de duur, de datum en de onderwerpen van de Congressen en kan bepalen dat ook andere talen dan Engels tijdens Congressen gebruikt kunnen worden.

Leden.

Artikel 4.

4.1.         De Vereniging kent: Volledige leden, Ereleden, Studentleden en Geassocieerde leden.

4.2.         Volledige leden van de Vereniging kunnen slechts zijn:

a) natuurlijke personen, die wetenschappelijk werkzaam zijn op het gebied van de Westerse esoterie, en die, hetzij zijn verbonden aan een erkende universiteit, hetzij door het Bestuur op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten geschikt worden geacht om lid te worden;

b) de oprichters van de Vereniging zoals genoemd in de oprichtingsakte.

              Ereleden van de Vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die Volledig lid van de Vereniging zijn geweest gedurende ten minste vijftien jaar en zich vervolgens hebben teruggetrokken uit de actieve wetenschapsbeoefening, of die door het Bestuur op grond van hun bijzondere kwaliteiten geschikt worden geacht om Erelid te worden.

              Student-leden van de Vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die als student zijn ingeschreven bij een erkende universiteit voor een studierichting op het terrein van de Westerse esoterie of een voor dat terrein relevante studierichting.

              Geassocieerde leden van de Vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die naar het oordeel van het Bestuur voldoende zijn betrokken bij de studie van de Westerse esoterie.

              Of een universiteit een “erkende universiteit” is wordt bepaald door het Bestuur.

4.3.         Indien hierna van”lid” of “leden” wordt gesproken wordt/worden daaronder elk soort lid/leden bedoeld, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 5.

5.1.         De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk of per e-mail worden gericht aan het Bestuur. Het Bestuur beslist binnen twee maanden over de toelating.

5.2.         Het Bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mee of hij/zij als lid is toegelaten of geweigerd.

              Tegen de beslissing van het Bestuur staat geen beroep open.

5.3.         Het lidmaatschap neemt een aanvang op de datum van de in lid 2 bedoelde mededeling.

5.4.         Het Bestuur houdt voor alle leden een register, waarin de namen en adressen en de e-mail adressen van de leden worden ingeschreven, alsmede om welk soort leden het gaat; ieder lid moet zijn adres en de wijzigingen daarin schriftelijk of per e-mail aan het Bestuur opgeven. Het register is ter inzage van de leden.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6.

6.1.         Het lidmaatschap eindigt:

              a.       door het overlijden van het lid;

              b.       door opzegging door het lid; de opzegging moet schriftelijk aan het adres van de Vereniging geschieden, en wel tegen het einde van een Verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden; opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden, mits bij aangetekende brief, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie of splitsing;

                        een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;

              c.       door opzegging door de Vereniging;

              d.       door ontzetting, als bedoeld in lid 3.

6.2.         Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur bij aangetekende brief en is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren dan wel doordat een lid ophoudt te voldoen aan het bepaalde in artikel 4.

              In een dergelijk geval eindigt het lidmaatschap per de datum van vorenbedoelde brief.

6.3.         Het Bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging, dan wel indien het lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

              Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld.

              Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de Ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het Bestuur, te worden ingesteld. Indien de Ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke hij in de Vereniging bekleedt.

6.4.         Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele Verenigingsjaar verschuldigd.

Verplichtingen van de leden. Contributie.

Artikel 7.

7.1.         De leden zijn verplicht:

              a.       tot betaling van een jaarlijkse contributie; bij toetreding van een lid in de eerste helft van een Verenigingsjaar is het lid de gehele contributie verschuldigd; bij toetreding in de tweede helft van een verenigingsjaar is het lid de helft van de contributie verschuldigd;

              b.       tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging;

              c.       aan het Bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor een goede uitvoering van de taak van de Vereniging.

7.2.         De contributie wordt door het Bestuur voor iedere soort leden afzonderlijk vastgesteld en bevestigd door de eerstvolgende Ledenvergadering.

7.3.         De contributies zullen in eerste aanleg worden gebruikt voor de interne administratie van de Vereniging en vervolgens voor haar wetenschappelijke activiteiten, daaronder begrepen het dekken van de kosten van een Congres, voor zover die kosten niet gedekt kunnen worden uit de inkomsten van het Congres of uit andere bronnen. De wetenschappelijke activiteiten van de Vereniging zullen in eerste instantie worden betaald uit buitengewone bijdragen, zoals subsidies, giften en legaten.

              Overschotten of tekorten van een Congres kunnen ten goede/ten laste komen van een volgend Congres of ten goede of ten laste komen van het budget dat beschikbaar is voor de administratie van de Vereniging, zulks ter beslissing van het Bestuur.

Bestuur.

Artikel 8.

8.1.         De Vereniging wordt bestuurd door het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit elf leden, vermeerderd ten hoogste met een getal gelijk aan het aantal boekseries/tijdschriften, dat onder auspiciën van de Vereniging wordt uitgegeven.

8.2.         Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. In geval zodanige goedkeuring ontbreekt, is het Bestuur niet bevoegd de Vereniging ter zake van deze rechtshandelingen te vertegenwoordigen.

8.3.         De bestuurders worden, tenzij hierna anders wordt bepaald, door de Ledenvergadering benoemd. Alleen Volledige leden kunnen tot bestuurder worden benoemd, evenwel met deze uitzondering dat de Secretaris en/of de Penningmeester een Geassocieerd lid mag zijn. Een rechtspersoon kan niet tot bestuurder worden benoemd.

              De benoeming van bestuurders die door de Ledenvergadering worden benoemd, vindt zoveel mogelijk plaats in een in artikel 15 lid 1 bedoelde Congresvergadering. Bestuurders, die zijn benoemd door de Ledenvergadering, kunnen door de Ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

              Niet door de Ledenvergadering benoemde bestuurders kunnen te allen tijde door het Bestuur worden ontslagen en geschorst.

8.4.         Het Bestuur kent een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester, een Congres-Commissaris, en andere bestuursleden.

              De Voorzitter en de Vice-Voorzitter worden door de Ledenvergadering in functie benoemd. Een Voorzitter, die als zodanig defungeert, blijft als “Oud Voorzitter” bestuurder voor vier jaar.

              Het Bestuur benoemt de Secretaris, de Penningmeester en de Congres-Commissaris in functie.

              De functies van Penningmeester en Secretaris kunnen in één persoon worden verenigd.

              Andere functies kunnen niet in één persoon worden verenigd.

              Het Bestuur kan één redacteur van ieder(e) boekserie/tijdschrift, dat onder auspiciën van de Vereniging wordt uitgegeven, als zodanig als bestuurder benoemen, met dien verstande dat de Ledenvergadering te allen tijde de meerderheid van de bestuurders dient te benoemen.

8.5.         De bestuurders hebben, tenzij door het orgaan dat hen heeft benoemd anders is bepaald, zitting voor de tijd van vier jaar. De Ledenvergadering kan, op voorstel van het Bestuur, bij wijze van overgangsmaatregel voor één of meer van de bestuurders een kortere of langere zittingsduur vaststellen. Het Bestuur legt de zittingsduur van iedere bestuurder vast in een rooster van aftreden.

8.6.         Het aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de Congres-Ledenvergadering, als bedoeld in artikel 15, lid1, tweede zin, die in het jaar van hun aftreden wordt gehouden, dan wel indien in dat jaar geen Congres-Ledenvergadering wordt gehouden, maar in het daarop volgende jaar wel, in de Congres-Ledenvergadering van dat volgende jaar. Indien in dat volgende jaar ook geen Congres-Ledenvergadering wordt gehouden, treedt de bestuurder af in de jaarlijkse ledenvergadering die in dat betreffende volgende jaar wordt gehouden.

8.7.         De aftredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar. Een bestuurder kan nooit meer dan twee volle termijnen fungeren in één en dezelfde functie zoals in artikel 8, lid 4 eerste zin bedoeld, tenzij de Ledenvergadering voor een specifieke persoon anders beslist.

              In een tussentijdse vacature wordt voorzien door het Bestuur, met dien verstande dat ondanks zo een benoeming meer dan de helft van de in functie zijnde bestuurders benoemd moet zijn door de Ledenvergadering, en met dien verstande dat bij tussentijds defungeren van de Voorzitter als Voorzitter, de Vice-Voorzitter de Voorzitter opvolgt en het Bestuur een nieuwe Vice-Voorzitter aanwijst, hetzij uit de andere bestuursleden dan wel een nieuwe bestuurder als zodanig benoemt. In geval van een aanwijzing van een der andere bestuursleden tot Voorzitter, benoemt het Bestuur een nieuw bestuurslid.

8.8.         Degene die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden, als bedoeld in artikel 8, lid 5, laatste zin, de plaats in van zijn voorganger, onverminderd het in de tweede zin van lid 5, van dit artikel, bepaalde. Degene die wordt benoemd omdat de Vice-Voorzitter de Voorzitter opvolgt, wordt geacht te zijn benoemd in de plaats van de Vice-Voorzitter, en de Vice-Voorzitter die tot Voorzitter is benoemd, wordt geacht te zijn benoemd in de plaats van de Voorzitter. In geval de Voorzitter alleen zijn functie van Voorzitter neerlegt, wordt de functie van Voorzitter uitgeoefend door de Vice-Voorzitter en wordt de Voorzitter Vice-Voorzitter, alles tenzij de Ledenvergadering anders beslist.

8.9.         De werkzaamheden van de verschillende bestuurders worden door het Bestuur bepaald.

8.10.       Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder zijn berusting zijnde zaken welke hij ter zake van zijn functie onder zich heeft, tegen ontvangstbewijs af te geven.

8.11.       Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het Bestuur als volledig samengesteld, onverminderd het in artikel 9, lid 4 tweede zin bepaalde. Indien in een tussentijds vacature door het Bestuur niet kan worden voorzien, zoals bedoeld in artikel 8, lid 7, het Bestuur gehouden wordt zo spoedig mogelijk een Ledenvergadering bijeengeroepen teneinde in de vacature te voorzien.

Artikel 9.

9.1.         Het Bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en). De bestuurders worden door de Secretaris bij oproepingsbrief, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

              In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter, kan van de voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden afgeweken.

9.2.         De leiding van de vergadering berust bij de Voorzitter; de Secretaris houdt de notulen.

              Bij afwezigheid van de Voorzitter respectievelijk de Secretaris wijst de vergadering een van de aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering respectievelijk het houden van de notulen zal zijn belast.

9.3.         Een bestuurder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor meer dan een mede-bestuurder gevolmachtigde zijn.

9.4.         Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

              Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van het totaal aantal in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat in een bestuursvergadering die wordt gehouden tijdens van een Congres voldoende is de meerderheid van die bestuurders, die niet de Secretaris van te voren hebben laten weten niet bij het Congres aanwezig te kunnen zijn.

              Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter of bij diens afwezigheid de Vice-Voorzitter.

9.5.         Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per telecopier of per e-mail geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. De Secretaris kan verlangen dat e-mail berichten per gewone post worden bevestigd.

9.6.         Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

9.7.         De notulen worden door de Voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

9.8.         De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; kosten worden hen vergoed, echter op een minimaal niveau en alleen wanneer daarvoor de middelen aanwezig zijn.

Dagelijks Bestuur; Programma-Commissie.

Artikel 10.

10.1.       De Vereniging heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit de Voorzitter, de Vice-Voor­zitter, de Secretaris en de Penningmeester. Indien het Dagelijks Bestuur bestaat uit minder dan drie bestuurders die ook Volledig lid van de Vereniging zijn, of indien het Dagelijks Bestuur uit een even aantal leden bestaat, benoemt het Bestuur nog een ander bestuurslid tot lid van het Dagelijks Bestuur.

10.2.       De taak van het Dagelijks Bestuur is het voorbereiden van de agenda van de vergadering van het Bestuur, het uitvoeren van besluiten van het Bestuur en het is in de periode tussen twee bestuursvergaderingen bevoegd tot het uitoefenen van alle bevoegdheden van het Bestuur met betrekking tot zaken die geen uitstel gedogen.

10.3.       De Vereniging heeft een Programma-Commissie, waarvan de Voorzitter de Congres-Commissaris is en waarvan de leden door de Congres-Commissaris worden benoemd. De taak van de Programma-Commissie is het voorbereiden van Congressen, zowel het praktische gedeelte als het wetenschappelijk gedeelte daarvan.

10.4.       De taak van het Dagelijks Bestuur en de taak van de Programma Commissie kan nader bij huishoudelijk reglement worden geregeld.

Personeel.

Artikel 11.

Het Bestuur is bevoegd personeel aan te stellen dat geen lid van de Vereniging is teneinde hem in zijn administratieve en andere werkzaamheden te ondersteunen. Het Bestuur kan dat personeel een beloning toekennen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 12.

De Vereniging wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2, vertegenwoordigd door het Bestuur, zomede door twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 13.

Behalve door ontslag hem door de Ledenvergadering respectievelijk, voorzover het een bestuurder betreft die benoemd is door het bestuur, door het Bestuur, gegeven, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:

a.       door het overlijden van de bestuurder;

b.       door vrijwillig of periodiek aftreden;

c.       doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt, hij op enigerlei andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan tengevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt gesteld;

d.       ten aanzien van een bestuurder die uit de leden is benoemd: door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;

e.       ten aanzien van een redacteur van een boekserie/tijdschrift dat onder auspiciën van de Vereniging wordt uitgegeven, die in het bestuur als zodanig is benoemd, doordat hij ophoudt redacteur te zijn.

Artikel 14.

14.1.       Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder door de Ledenvergadering, zal het Bestuur voor die benoeming zo mogelijk twee personen als kandidaat aanbevelen. De namen van de aanbevolen personen zullen in de oproeping tot de desbetreffende Ledenvergadering worden vermeld. Bij de kandidaatstelling houdt het Bestuur rekening met een evenwichtige samenstelling naar zowel sekse, wetenschappelijk specialisme als land van herkomst binnen Europa.

14.2.       Voor de te vervullen vacatures in het Bestuur kunnen ook de Volledige leden één of meer kandidaten stellen, mits een daartoe strekkende, door ten minste vier stemgerechtigde Volledige leden getekende kennisgeving, vergezeld van een verklaring van de voorgestelde kandidaat, dat hij een eventuele benoeming aanvaardt, uiterlijk drie dagen voor de vastgestelde dag van de Ledenvergadering in het bezit van de Voorzitter van het Bestuur is gesteld.

Ledenvergaderingen.

Artikel 15.

15.1.       Een Ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar - en wel binnen zes maanden na het einde van het Verenigingsjaar - gehouden. De plaats van de Ledenvergadering wordt bepaald door het Bestuur, onverminderd het in het slot van dit lid bepaalde.

              Voorts wordt ten tijde van een Congres een Ledenvergadering gehouden - ook te noemen de Congresvergadering -, die, indien mogelijk samenvalt met de jaarlijkse ledenvergadering, als in de vorige zin bedoeld.

              Voorts wordt een Ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de Voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en), hetzij ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan het Bestuur verzoekt.

              Indien alsdan de Ledenvergadering niet binnen een maand na indiening van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt bijeengeroepen, is iedere verzoeker, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de Ledenvergadering bijeen te roepen ter plaatse als door hem te bepalen.

15.2.       Alle leden, ongeacht hun soort, hebben het recht de Ledenvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Alleen Bestuursleden, Volledige leden en Ereleden hebben stemrecht.

15.3.       De bijeenroeping geschiedt door de Secretaris van het Bestuur bij brieven of e-mail gericht aan de adressen, zoals vermeld in het in artikel 4, lid 4 bedoelde register met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, behoudens het in artikel 19, lid 3 bepaalde.

              In de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

              Omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, kan de Ledenvergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 16.

16.1.       Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

              Ieder Volledig lid, mits niet geschorst, en ieder Erelid hebben recht op het uitbrengen van één stem. De Voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.

16.2.       Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.

              Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien blijkt, dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een tussenstemming of een herstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het Bestuur.

16.3.       Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen wordt het desbetreffende voorstel in de eerstvolgende Ledenvergadering andermaal aan de orde gesteld. Indien ook in die Ledenvergadering daaromtrent de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.

16.4.       Volledige leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigd ander volledig lid. Een lid kan maximaal vijf andere leden vertegenwoordigen.

16.5.       De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter dan wel de Vice-Voorzitter van het Bestuur. Bij afwezigheid van zowel de Voorzitter als de Vice-Voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De Secretaris van het Bestuur dan wel, zo deze met de leiding van de vergadering is belast of niet aanwezig is, een door de Voorzitter aan te wijzen ander lid van de Vereniging, houdt de notulen. De Voorzitter en de Secretaris van een vergadering die ingevolge artikel 15 lid 1 laatste zin door leden is bijeengeroepen, worden door de Ledenvergadering aangewezen.

              De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende Ledenvergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de Voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. De notulen worden in het notulenboek van de Ledenvergadering bewaard.

16.6.       De Voorzitter van de vergadering is bevoegd niet-leden tot de vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.

Boekjaar. Balans en staat van baten en lasten.

Artikel 17.

17.1.       Het boekjaar (Verenigingsjaar) loopt van een april tot en met eenendertig maart.

17.2.       Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

17.3.       Het Bestuur brengt op de jaarlijkse Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. De agenda van de Ledenvergadering waarin de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten aan de orde wordt gesteld, bevat tevens als onderwerp de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.

17.4.       De Ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393, lid 1, Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de in lid 3 bedoelde stukken te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393, lid 3, Burgerlijk Wetboek.

              De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Ledenvergadering.

              De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

              Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt, dan benoemt de Ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan de jaarlijkse Ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie op kosten van de Vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.

17.5.       Het Bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 18.

Nadere regels omtrent de onderwerpen waarvan de statuten een nadere regeling mogelijk maken, dan wel voorschrijven, dan wel waarvan het Bestuur van oordeel is dat nadere regeling gewenst is, worden in een huishoudelijk reglement neergelegd dat op voorstel van het Bestuur door de Ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde, wordt het huishoudelijk reglement voor de eerste maal vastgesteld door het Bestuur.

Een bepaling in het huishoudelijk reglement die in strijd is met deze statuten, is nietig.

Bijzondere besluiten.

Artikel 19.

19.1.       Een besluit van het Bestuur tot het voorbereiden van een voorstel tot juridische fusie of splitsing behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenvergadering.

19.2.       Een besluit tot:

              a.       wijziging van de statuten;

              b.       juridische fusie of splitsing;

              c.       ontbinding van de Vereniging,

              kan, indien het voorstel daartoe wordt gedaan door het Bestuur of door het Bestuur wordt gesteund, door de Ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

              Indien het voorstel niet wordt gedaan door het Bestuur of door het Bestuur wordt gesteund, kan het door de Ledenvergadering slechts worden genomen, indien in twee opeenvolgende vergaderingen, die ten minste twee maanden uit elkaar liggen, tenminste twee derde gedeelte van de Volledige leden en Ereleden die de Vereniging heeft, voor het voorstel heeft gestemd.

19.3.       Een oproeping tot een Ledenvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een in lid 2 bedoeld besluit aan de orde wordt gesteld, moet ten minste vier weken voor de dag van de vergadering worden gedaan.

19.4.       Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten bijeenroepen, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag der vergadering en moet op verzoek van een lid aan hem kosteloos worden toegezonden. Toezending vindt, indien dat lid dat verlangt, per e-mail plaats.

              Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan.

19.5.       Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt; iedere bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

Artikel 20.

20.1.       De Vereniging wordt ontbonden:

              a.       door een daartoe strekkend besluit van de Ledenvergadering, genomen met inachtneming van artikel 19;

              b.       na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;

              c.       door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;

              d.       door het geheel ontbreken van leden.

20.2.       Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het Bestuur van de Vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald.

20.3.       Wordt de Vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.

20.4.       Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de Ledenvergadering beslist.

20.5.       Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

spcr
spcr spcr bg-rb
spcr